پنج شنبه ٢٤ آبان ١٣٩٧ |
کمیته مدیریت سبز

* کمیته مدیریت سبز

کمیته مدیریت سبز دانشگاه سمنان با  تركيب و اختيارات ذيل  تشكيل شده است:

 

تركيب اعضا:

·         معاون اداری و مالی دانشگاه (نائب رئیس)

·         سرپرست معاونت عمرانی و مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه (دبیر)

·         مدیر امور اداری دانشگاه (عضو)

·         سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی (عضو)

·         مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه (عضو)

·         مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری

·         خانم دکتر شمس الضحی ابوالمعالی (عضو هیات علمی دانشگاه) (عضو)

 

اهم وظایف و اختیارات:

کمیته مدیریت سبز دانشگاه به منظور مدیریت مصرف انرژی، مواد و حفظ محیط زیست در دانشگاه، با بکارگیری مؤثر و کارآمد تمامی منابع مادی و انسانی، سازماندهی و برنامه ریزی در جهت نیل به اهداف زیست محیطی تشکیل شده است.