پنج شنبه ٢٤ آبان ١٣٩٧ |
شورای ورزش کارکنان

* شورای ورزش دانشگاه

شورای ورزش دانشگاه سمنان با تركيب و اختيارات ذيل تشكيل شده است:

 

تركيب اعضا:

·       آقای دکتر عباس هنربخش رئوف (رئیس شورا)

·       آقای دکتر روح اله حق شناس (دبیر شورا)

·       آقای دکتر محمدکاظم شربتدار (عضو شوا)

·       آقای دکتر عباس دیدبان (عضو شورا)

·       آقای دکتر سید محسن آوندی (عضو شورا)

·       آقای محمدعلی سلطانیان (عضو شورا)

·       آقای امید منفردیان (عضو شورا)

·       خانم سپیده فرهنگ (عضو شورا)

·       خانم ماندانا بیژنی فر (عضو شورا)

 

اهم وظایف و اختیارات:

شورای ورزش دانشگاه به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در امور ورزش در دانشگاه تشکیل شده است.