دوشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٦ |
کارکنان مدیریت امور مالی

معاون مدیر امور مالی

نام و نام خانوادگی : داود عبدوس

شماره تماس : داخلی 3808

 

کارکنان امور مالی:

 رئیس اداره دریافت و پرداخت

خانم منیژه سلمانی                                 داخلی 3812

 

کارشناس مسئول دریافت و پرداخت/اعتبارات

حسین شربتدار                                       داخلی 3806

 

رئیس اداره رسیدگی به اسناد

حسین دادرس                                        داخلی 3805

 

رسیدگی به اسناد

مجتبی دوست محمدی                             داخلی 3804

ماشاءاله عرفانی پور                                 داخلی 3802

 

کارشناسان حقوق و دستمزد

حمیدرضا رحیمیان                                    داخلی 3807

محمدحسین نورانی                                 داخلی 3864

 

کارشناس اعتبارات

خانم فاطمه خلیلی                                  داخلی 3824

 

کارشناس امور مالی

محمد ناظری                                          داخلی 3811

 کیوان درویش                                         داخلی 3814

مجتبی دوست محمدی                            داخلی 3804

کارشناس اعتبارات عمرانی

مجید خروتی                                           داخلی 3802

 

دبیرخانه امور مالی

حسین ناظری پور                                     داخلی 3858

 

بایگانی امور مالی

علی اکبر غریبی                                      داخلی 3809

 

عاملین مالی :

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر - دانشکده اقتصاد و مدیریت - دانشکده علوم انسانی

عباس غریبشاه                                       شماره تماس : 33653472

 

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی – دانشکده دامپزشکی – دانشکده منابع طبیعی – آموزشکده دامپزشکی

سلیمان کرکه آبادی                                  شماره تماس : 33664891                          

 

معاونت دانشجویی – معاونت فرهنگی – معاونت آموزشی

کیاء درویش                                             شماره تماس : 33653122

 

دانشکده های مهندسی مواد و صنایع - مهندسی مکانیک- مهندسی برق و کامپیوتر- مهندسی عمران- مهندسی شیمی، نفت و گاز           

خانم مرضیه اسکندریان                             شماره تماس : 33653403            

 

دانشکده های هنر – کویرشناسی و گردشگری – فیزیک – پردیس نانو فناوری  

رحیم شریف خواه                                     شماره تماس : 33653165

 

معاونت پژوهشی – پارک علم و فناوری

محمد حسن مکی                                   شماره تماس : 33325616

 

دانشکده شیمی   

مجتبی دوست محمدی                             شماره تماس : 33653804

 

 جمعداری اموال:

ابوطالب عنایت زاده                                  داخلی 3810