چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩ |
شورای اداری و مالی دانشگاه

* شورای اداری و مالی دانشگاه

 

تركيب اعضا

رئیس دانشگاه

معاون اداری و مالی دانشگاه

مدير امور اداري

مدیر امور مالی

دبیر شورای اداری و مالی: مدیر امور اداری