چهارشنبه ٢٦ مهر ١٣٩٦ |
کارگروه اداری و مالی دانشگاه

* شورای اداری و مالی دانشگاه

 

تركيب اعضا:

رئیس دانشگاه دانشگاه

معاون اداری و مالی دانشگاه

مدير امور اداري

مدیر امور مالی

 

دبیر شورای اداری و مالی: مدیر امور اداری

 

اهم وظايف و اختيارات:

·    این شورا در اجرای تبصره ماده 2 موضوع وظایف و اختیارات هیات اجرایی منابع انسانی، به عنوان کارگروه هیات اجرایی، تهیه و تنظیم برنامه ها و طرح ها در زمینه اداری و مالی، ونیز فراهم آوردن امکانات مناسب و کمک به امور اجرایی و همکاری در تعیین و تبیین خط مشی کلّی امور اداری و مالی دانشگاه را عهده دار می باشد.