چهارشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٧ |
کارگروه اداری و مالی دانشگاه

* کارگروه اداری و مالی دانشگاه

 

تركيب اعضا:

معاون اداری و مالی دانشگاه

مدير امور اداري

مدیر امور مالی

مدير برنامه ،بودجه و تحول اداري

معاون مدير برنامه ،بودجه و تحول اداري

 

دبیر شورای اداری و مالی: مدیر امور اداری

 

اهم وظايف و اختيارات:

·    این شورا در اجرای تبصره ماده 2 موضوع وظایف و اختیارات هیات اجرایی منابع انسانی، به عنوان کارگروه هیات اجرایی، تهیه و تنظیم برنامه ها و طرح ها در زمینه اداری و مالی، ونیز فراهم آوردن امکانات مناسب و کمک به امور اجرایی و همکاری در تعیین و تبیین خط مشی کلّی امور اداری و مالی دانشگاه را عهده دار می باشد.