شنبه ٠٥ خرداد ١٣٩٧ |
کمیته طبقه بندی مشاغل اعضای غیر هیات علمی دانشگاه
* کمیته طبقه بندی مشاغل غیر هیات علمی

 

تركيب اعضا:

معاون اداری و مالی دانشگاه

مدير امور اداري

رئیس اداره کارگزینی

 

 اهم وظايف و اختيارات: