سه شنبه ٢٠ آذر ١٣٩٧ |
تماس با ما

 تماس با ما
 


معاونت اداري و مالي دانشگاه سمنان
سمنان - روبروي پارک سوکان - پرديس شماره يک-  سازمان مرکزي- طبقه دوم
تلفن: 31533888-023
عليرضا لطفي
تلفن: 31533843-023
داخلي: 3843

 پست الکترونيک: ALIREZA_LOTFI@SEMNAN.AC.IR