مدیریت امور حقوقی ، قراردادها و رسیدگی به شکایات
رئیس اداره املاک و دعاوی
اداره امور قراردادها و رسیدگی به شکایات