مدیریت طرح و برنامه
گروه تشکیلات و بهبود روش ها
گروه آمار،برنامه ریزی و پایش برنامه راهبردی