دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

 

دکتر محسن فرهادی
نام و نام خانوادگی :
مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه عنوان پست سازماني :
دکتری مدیریت آخرین مدرک تحصیلی :
کلیک نمایید

شماره تلفن و دورنگار:

sunezarat@semnan.ac.ir

رایانامه :

پردیش شماره یک - - سازمان مرکزی

آدرس :

اجرای مصوبات شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه                                                         

ارزیابی کیفیت و کمیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرائی و میزان کارائی برنامه ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص های تعیین شده    

تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش به شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه                                                             

ارزیابی کارگروه ها، دانشکده ها و واحد های زیرمجموعه دانشگاه                                                        

همکاری با گروه های اعزامی نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

شرح وظايف: