معاونت ها
معاونت آموزشی و تحصيلات تكميلي
معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع
معاونت پژوهش و فناوری
معاونت دانشجویی و فرهنگی
معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع اقتصادی