وظایف و اختیارات شورای دانشگاه

·        بررسی و تایید دوره ها و رشته های آموزشی جدید و برنامه آن برای پیشنهاد به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری.

·     بررسی و تائید برنامه های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت.

·     بررسی روش های همکاری با موسسات دولتی و غیر دولتی و تدوین ضوابط برای آن .

·     بررسی سالانه امکانات علمی دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه بندی نیازهای علمی و اقدام برای تامین آن ها.

·     برنامه ریزی پذیرش دانشجو براساس امکانات دانشگاه با توجه به برنامه توسعه کشور.

·     بررسی مسائلی که توسط رئیس دانشگاه در دستور کار شورا قرار دارد.

·     بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ارائه راه حل های لازم.

·     ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه.

·      بررسی و تصویب طرح ها و برنامه های پیشنهادی شورا های  تخصصی.

·      تدوین و تصویب آیین نامه داخلی شورا و تصویب آیین نامه کمیته های داخلی شورا.