سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠٠ |
مدیر امور اداری

 

-  مدير امور اداري

نام و نام خانوادگی : حسین صفائی نسب

تلفن: 33654069 داخلی 5866

 

-معاون مدير امور اداري

نام و نام خانوادگی :  محمدرضا علائی پور

تلفن: 31535841 داخلی 5841

 

واحد هاي تابعه مديريت امور اداري

· اداره كارگزيني و رفاه دانشگاه

· اداره امور عمومي دانشگاه

· اداره دبيرخانه مركزي دانشگاه


وظايف و اختیارات مدیر امور اداری:

· اجرای سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی

· نظارت بر حسن انجام فعالیت های واحدهای تابعه

· تهیه و تنظیم آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید

· ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه

· برنامه ریزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرح ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی

· پیش بینی ترفیع و تغییر گروه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوط

· برنامه ریزی و نظارت بر روش های مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه

· نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی های لازم

· همکاری در امر تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست های سازمانی دانشگاه با مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه

· نظارت بر امور حضور و غیاب، ورود و خروج و انتظامات دانشگاه و طرح تمام وقت کارکنان، اضافه کاری و انتصاب کارکنان (هیات علمی و غیر هیات علمی)

· مشارکت در جلسات و کمیسیون های مختلف و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم

· رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم

· انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.

سایر:

· دبیر شورای اداری و مالی دانشگاه

· دبیر هیات اجرایی منابع انسانی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه