سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠٠ |
دانستنی های سازمانی

مرخصی :

·     عضو به ازای یک سال خدمت از 30 روز کاری مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق، فوق العاده ها و مزایا برخوردار می گردد که وی می بایست مطابق با برنامه زمانی اعلام شده و موافقت موسسه استفاده نماید.

·     در صورتی که مدت خدمت عضو کمتر از یک سال باشد، به تناسب ماه های خدمت از مرخصی استحقاقی استفاده خواهد کرد.

·     عضو برای یک بار در طول خدمت، علاوه بر مرخصی اسحقاقی پیش بینی شده در این ماده می تواند تا مجموع یک ماه از مرخصی استحقاقی در طی سال به منظور تشرف به حج واجب برخوردار گردد.

·     هر عضو می تواند در صورت ضرورت و در مواقع اضطرار به منظور انجام امور شخصی با اجازه و موافقت مسئول مافوق از مرخصی ساعتی در خلال ساعات اداری استفاده نماید.

·     حداکثر مرخصی ساعتی، سه ساعت در روز و سقف آن 16 ساعت در ماه می باشد و در آخر هر ماه به ازاء هر 8 ساعت معادل یک روز از مرخصی استحقاقی عضو کسر می گردد و مازاد 16 ساعت در ماه غیبت محسوب می گردد.

* طبق تبصره 5 آئین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی، استفاده از مرخصی به استثناء (مرخصی فوق العاده) موضوع تبصره 1 این ماده در هر صورت با درخواست کتبی عضو و موافقت مقام مسئول ذیربط امکان پذیر است.

* عدم پذیرش مرخصی از سوی مدیر (ماده 58): هر عضو می تواند در صورت ضرورت و در مواقع اضطرار به منظور انجام امور شخصی با اجازه و موافقت مسئول مافوق از مرخصی ساعتی در خلال ساعات اداری استفاده نماید.

·     عضو در موارد ذیل حق برخورداری از مرخصی با استفاده از حقوق و مزایا علاوه بر مرخصی استحقاقی سالانه را دارد:

الف) ازدواج دائم به مدت سه روز کاری

ب ) فوت بستگان شامل (پدر ، مادر، همسر و فرزندان به مدت پنج روز کاری و برادر و خواهر به مدت سه روز کاری)

ج) غیبت موجه (به تعداد روزهای مورد تایید مراجع ذیصلاح)

* غیبت موجه حالتی است که عضو به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتواند در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر وی با تأیید مراجع قضائی احراز می گردد.

·     در صورت درخواست عضو برای استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه و عدم موافقت رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف وی، برای اعضای رسمی و پیمانی صرفاً تا 15 روز قابل ذخیره یا بازخرید و برای اعضای قراردادی صرفاً تا 15 روز (طبق مصوبات هیات رئیسه ) قابل بازخرید خواهد بود.

·     عضو موسسه در صورت ابتلا به بیماری هایی که مانع از انجام خدمت وی می باشد، می تواند با ارائه گواهی پزشکی، 12 روز متناوب در سال (هر نوبت حداکثر 3 روز) و مازاد بر مدت مذکور تا 30 روز با ارائه گواهی پزشکی و تأیید پزشک معتمد موسسه از مرخصی استعلاجی با استفاده از حقوق و مزایای مربوط برخوردار گردد. برای مدت بیشتر از 30 روز با نظر کمیسیون پزشکی ذیربط مورد تایید موسسه و مطابق با مقررات و ضوابط مقرر در ماده 62 این آیین نامه با وی رفتار می گردد. (لینک ماده 62)

·     بانوان عضو غیر هیات علمی می توانند از مرخصی زایمان هر نوبت حداکثر 9 ماه با استفاده از حقوق و مزایای مربوط برخوردادر گردند.

بانوان عضو هیات علمی در صورت اشتراک صندوق بازنشستگی می توانند از مرخصی زایمان هر نوبت حداکثر تا 9 ماه با استفاده از حقوق و مزایای مربوط برخوردادر گردند.

بانوان عضو هیات علمی در صورت اشتراک صندوق تأمین اجتماعی می توانند از مرخصی زایمان هر نوبت حداکثر تا 6 ماه با استفاده از حقوق و مزایای مربوط برخوردادر گردند.

·     برای بانوانی که در یک زایمان صاحب فرزند دوقلو و یا بیشتر می شوند، این مدت به 12 ماه افزایش می یابد.

·     عضو مشمول صندوق تامین اجتماعی در استفاده از مرخصی استعلاجی مازاد بر سه روز در هر نوبت از نظر پرداخت حقوق و مزایا تابع مقررات قانون تامین اجتماعی می باشد.

·     عضو رسمی موسسه به استثنای مشمولان تبصره 2 ماده 51 این آیین نامه، در صورت نداشتن مرخصی استحقاقی ذخیره شده با تایید و موافقت رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف وی می تواند با رعایت سایر ضوابط و مقررات ماده 64 از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

* مدت مرخصی بدون حقوق جزء سابقه خدمت بازنشستگی محسوب نمی گردد. مگر آن که با موافقت موسسه و صندوق بازنشستگی ذیربط، کسورات بازنشستگی به طور کامل از سوی عضو پرداخت گردد.

·     عضو پیمانی و قراردادی در  موارد ضروری و استثنایی، مشروط به آنکه به برنامه های موسسه لطمه نزد، صرفاً در مدت قرارداد مجاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق و حداکثر به مدت 4 ماه خواهد بود.

·     عدم حضور عضو در محل خدمت بدون اطلاع و هماهنگی قبلی، عدم انجام وظایف و تکلیف محول، تاخیر در ورود و یا تعجیل در خروج بدون عذر موجه، همچنین ترک محل خدمت در خلال ساعات موظف حضور در موسسه بدون ارائه مجوز خروج (مأموریت یا مرخصی ساعتی)، ضمن کسر حقوق و مزایای مستمر به میزان ساعات و روزهای عدم حضور، برای بار اول احضار و اخطار شفاهی، برای بار دوم اخطار کتبی با درج در پرونده، برای بار سوم توبیخ کتبی با درج در پرونده و در صورت تکرار پرونده وی برای رسیدگی به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می گردد.

 

پایه استحقاقی

·     به عضو در صورت احراز شرایط زیر یک پایه ترفیع استحقاقی اعطا می گردد:

الف) انجام حداقل یک سال خدمت تمام وقت قابل قبول در پایه قبلی (به ایام تعلیق، مرخصی بدون حقوق، و انفصال موقت پایه استحقاقی تعلق نمی گیرد و به همان میزان تاریخ استحقاق دریافت پایه به تعویق می افتد)

ب) کسب حداقل هفتاد درصد سقف امتیاز ارزیابی سالانه.

 

کمک هزینه عائله مندی:

·     در صورت ازدواج کارمندان، جهت دریافت پاداش ازدواج از امور مالی دانشگاه مدارک ازدواج (کپی صفحه اول و دوم شناسنامه زوجین و صفحات 1 و 2 و 3 عقدنامه) از طریق اتوماسیون اداری و با ذکر، "برقراری کمک هزینه عائله مندی (برای آقایان) و دریافت پاداش ازدواج (برای تمامی کارمندان)" به معاونت اداری و مالی ارسال گردد.

·     بانوان وظیفه بگیر و همچنین اعضای زن شاغل و یا بازنشسته سرپرست خانوار که همسرشان متوفی، معلول و یا از کار افتاده کلی بوده و به موجب حکم مراجع قانونی سرپرستی خانوار را به عهده دارند، از کمک هزینه عائله مندی برخوردار می شوند.

 

کمک هزینه اولاد:

·     حداکثر سن برای اولاد ذکور که از مزایای این ماده استفاده می کنند 20 سال و در صورت تحصیل و غیر شاغل بودن وی تا 25 سال و برای اولاد اناث عدم اشتغال و ازدواج خواهد بود.

توجه : در صورت اشتغال یا ازدواج فرزند، لازم است مدارک مربوطه جهت قطع کمک هزینه اولاد به اداره کارگزینی و رفاه ارسال گردد.

توجه : برای فرزندان ذکور که به سن 20 سال رسیده اند، در صورت تحصیل گواهی اشتغال به تحصیل در شروع هر ترم تحصیلی باید به اداره کارگزینی و رفاه ارسال گردد در غیر اینصورت کمک هزینه اولاد قطع می گردد و برقراری مجدد آن از تاریخ دریافت گواهی اشتغال به تحصیل می باشد.

·     در صورت ازدواج فرزندان کارمند (زن و مرد) جهت دریافت پاداش ازدواج از امور مالی دانشگاه مدارک ازدواج (کپی صفحه اول و دوم شناسنامه زوجین و صفحات 1 و 2 و 3 عقدنامه) از طریق اتوماسیون اداری، و با ذکر "دریافت پاداش ازدواج و قطع کمک هزینه اولاد" در نامه مزبور به معاونت اداری و مالی ارسال گردد.

·     فرزندان معلول و از کار افتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذیصلاح (سازمان بهزیستی کل کشور) مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی باشند.

·     بانوان وظیفه بگیر و همچنین اعضای زن شاغل و یا بازنشسته سرپرست خانوار که همسرشان متوفی، معلول، از کار افتاده کلی و یا مطلقه بوده و به موجب حکم مراجع قانونی سرپرستی خانوار را به عهده دارند، در صورت تکفل مخارج فرزندان از کمک هزینه اولاد برخوردار می شوند.

·      (کارمندان مرد) در صورت تولد نوزاد جهت برقراری کمک هزینه اولاد کپی صفحات اول و دوم شناسنامه کارمند به همراه کپی صفحه اول شناسنامه نوزاد از طریق اتوماسیون اداری با ذکر "برقراری کمک هزینه اولاد" به معاونت اداری و مالی ارسال گردد . و در صورت تمایل برای برقراری بیمه تکمیلی  حتما "برقراری بیمه تکمیلی" نیز قید گردد.