سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠٠ |
کمیته ورزش کارکنان

* کمیته ورزش کارکنان

کمیته ورزش کارکنان دانشگاه سمنان با  تركيب و اختيارات ذيل  تشكيل شده است:

 

تركيب اعضا:

·       معاون اداری و مالی دانشگاه (رئیس کمیته)

·       معاون دانشجویی دانشگاه (عضو)

·       مدیر امور اداری دانشگاه (عضو)

·       مدیر امور مالی دانشگاه (عضو)

·       آقای دکتر عباس دیدبان (عضو)

·       آقای محمود علیزاده (دبیر)

·       آقای ابوالفضل حسن آبادی (عضو)

·       خانم پروین مولایی (عضو)

 

اهم وظایف و اختیارات:

کمیته ورزش کارکنان دانشگاه به منظور برنامه ریزی، ساماندهی و انجام فعالیت های قابل اجرا برای توسعه ورزش کارکنان دانشگاه، و نیز ایجاد شرایط مناسب در امر فعالیت های جسمانی؛ به منظور ارتقاء نشاط، شادابی و تندرسی کارکنان « هیات علمی و غیرهیات علمی» تشکیل شده است.