سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠٠ |
شورای راهبری مدیریت سبز

* شورای راهبری مدیریت سبز


شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه سمنان با  تركيب و اختيارات ذيل  تشكيل شده است:

 

تركيب اعضا:


·         رئیس دانشگاه (رئیس)

·         معاون اداری و مالی دانشگاه (نائب رئیس)

·         سرپرست معاونت عمرانی و مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه (دبیر)

·         مدیر امور اداری دانشگاه (عضو)

·         معاون فرهنگی و اجتماعی (عضو)

·         مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری

·         امید رضائی فر بعنوان مشاور رئیس دانشگاه (عضو)

·         صادق ولی پور (عضو)

·         ابوالفضل حسن آبادی (عضو)

·         علی اکبر طحان ناساری (عضو) 

اهم وظایف و اختیارات:

کمیته مدیریت سبز دانشگاه به منظور مدیریت مصرف انرژی، مواد و حفظ محیط زیست در دانشگاه، با بکارگیری مؤثر و کارآمد تمامی منابع مادی و انسانی، سازماندهی و برنامه ریزی در جهت نیل به اهداف زیست محیطی تشکیل شده است.