سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠٠ |
شورای ورزش کارکنان

* شورای ورزش دانشگاه

شورای ورزش دانشگاه سمنان با تركيب و اختيارات ذيل تشكيل شده است:

 

تركيب اعضا:

·       آقای دکتر مسعود نصیری زرندی (رئیس شورا)

·       آقای محمود علیزاده (دبیر شورا)

·       آقای دکتر محمدکاظم شربتدار (عضو شوا)

·       آقای دکتر عباس دیدبان (عضو شورا)

·       آقای دکتر سید محسن آوندی (عضو شورا)

·       آقای دکتر بهروز گل محمدی (عضو شورا)

·       آقای دکتر اشکان جبلی جوان (عضو شورا)

·       آقای حمیدرضا مولایی (عضو شورا)

 

اهم وظایف و اختیارات:

شورای ورزش دانشگاه به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در امور ورزش در دانشگاه تشکیل شده است.