سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠٠ |
ارتباط با ما
فرم ارتباط با ما
 


معاونت اداري و مالي دانشگاه سمنان
سمنان - روبروي پارک سوکان - پرديس شماره يک-  سازمان مرکزي- طبقه دوم
تلفن: 31535888-023
عليرضا لطفي
تلفن: 31535022-023
داخلي: 5022

 پست الکترونيک: ALIREZA_LOTFI@SEMNAN.AC.IR