سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠٠ |
معاونین پیشین
معاونين پيشين دوره تصدي نگاره
دکتر محمدکاظم شربتدار  از 1397/02/01 لغایت 1398/05/31
دکتر مسعود نصيری زرندی   از 1396/05/31 لغایت 1397/01/31 
دکتر عليرضا عرفاني   از 1392/08/13 لغایت 1396/05/31
دکتر فتح اله قدس   از 1385/11/12 لغایت 1392/08/13
دکتر علي حقيقي اصل   از 1381/11/13 لغایت 1385/11/12
دکتر رسول آذري خسروشاهي   از 1377/05/05 لغایت 1381/11/13
دکتر مصطفي جزايري  از 1375/03/29 لغایت 1377/05/05