سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠٠ |
معاونت

* معاون اداري و مالي دانشگاه

 

نام و نام خانوادگي: فرزین یغمائی

مدرک تحصيلي : دکتري هوش مصنوعی

رزومه

رایانامه :f_yaghmaee@semnan.ac.ir

تلفن: 33654070-023 داخلي :5888

فکس: 02333654080

 

 

 

 

به منظور تحقق اهداف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛ حوزه معاونت اداري و مالي دانشگاه وظيفه برقراري نظام امور اداري و اجراي دقيق مقررات وضوابط اداري و مالي، را عهده دار است.

 

 

وظايف و اختيارات:

 

· همكاري با رئيس دانشگاه در اجراي هر چه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي دانشگاه.

· رسيدگي به هدفهاي اجرايي دانشگاه و چگونگي گردش كارها و روشهاي كار در واحدهاي مختلف.

· ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي مربوط به واحدهاي تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشكلات موجود.

· نظارت بر حسن اجراي كليه قوانين و مقررات مربوط به امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي و حقوقي دانشگاه.

· ارائه گزارش هي توجيهي لازم به رئيس دانشگاه در خصوص وظايف مربوط به واحدهاي تحت نظر.

· اتخاذ تصميم در مورد برنامه كار واحدهاي تابعه.

· شركت در شوراها، كميسيون ها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي و حقوقي در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه.

· تهيه و اجري طرح هي رفاهي کارکنان با توجه به امکانات دانشگاه.

· انجام امور استخدامي و تامين نيروي انساني دانشگاه طبق مقررات و ضوابط مربوط.

· بررسي و پيشنهاد مقررات مربوط به امور استخدامي اعضاء هيات علمي به مراجع ذيصلاح.

· همکاري با ديگر معاونت ها و واحدهي مستقل دانشگاه در جهت تحقق اهداف آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و فرهنگي دانشگاه.

· نظارت بر انجام امور نگهباني و انتظامي دانشگاه با همکاري واحد حراست دانشگاه.

· انجام سير امور محوله از طرف رياست دانشگاه.