سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠٠ |
اداره دبیرخانه مرکزی

* اداره دبيرخانه مركزي دانشگاه

 

 

رئیس اداره : سمیه قاضی

مدرك تحصيلي:  کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

تلفن: داخلي 5837

 

 

وظايف و اختیارات:

·       نظارت بر امور كليه پرسنل اداره دبيرخانه مركزي دانشگاه ؛

·       نظارت بر نظام مكاتبات ( ثبت ، توزيع و پي گيري سوابق نامه ها از سال 78 به بعد توسط رايانه ) ؛

·       نظارت بر بايگاني و سوابق مكاتبات اداري و پرسنلي اعضاي هيأت علمي و كاركنان ؛

·       نظارت بر تايپ نامه ها و تجهيزات مربوط به ماشين نويسي ؛

·       نظارت به جمع آوري و ارسال روزانه مراسلات داخل و خارج از دانشگاه ؛

·       تنظيم صورتجلسه و تحويل اسناد مناقصه و مزايده به كميته مناقصات ؛

·       انجام ساير امور محوله از طرف مديريت محترم امور اداري دانشگاه ؛

 

كاركنان اداره دبيرخانه مركزي دانشگاه :

 

امور ثبت و رايانه

حامد قدس                                 داخلي: 5831

وظايف : ثبت نامه­هاي وارده و صادره و پي­گيري سوابق نامه­ها از سال 78 به بعد توسط شبكه داخلي دبيرخانه مركزي با هماهنگي رئيس اداره دبيرخانه .

امور مراسلات

محمد حيدرخاني                         داخلي: 5836

وظايف : تحويل گرفتن مراسلات داخلي و پستي خارج ار دانشگاه و توزيع آنها بين كليه دانشكده ها و واحدها بصورت روزانه و همچنين پُست نمودن كليه مراسلات دانشگاه به خارج از دانشگاه و همکاری در ثبت نامه ها

نامه رسان داخلی

فرهاد طحاني                              داخلي: 5830

وظايف : تحویل مراسلات به واحدهای حوزه ریاست و معاون اداری و مالی و تحویل مراسلات به نامه رسان های کلیه واحدهای دانشگاه

امور تایپ

خانم زهرا سعدالدين                     داخلي: 5834

وظايف : تايپ نامه هاي اداري و پرسنلي ارجاعي از سوي رئيس اداره دبيرخانه مركزي دانشگاه