سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠٠ |
مدیر امور مالی

* مدیریت امور مالی دانشگاه:

 

 

مدیر : حمیدرضا مولایی

تلفن : 33654065 – داخلی 5803وظایف و اختیارات :

·       اعمال نظارت مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ، مفاد آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه ها و مصوبات هیات امنا،

·       تطبیق هزینه ها و پرداخت ها ، درآمدها و دریافت های دانشگاه با مفاد آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاهها و...

مصوبات هیأت امناء و سایر قوانین و مقررات مربوط و حصول اطمینان از صحت محاسبات مالی و اصالت و کفایت اسناد و مدارک مثبته در مورد میزان و تحقق هر یک از آنها،

·       نگاهداری حساب و تنظیم گردش های مالی و نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر و مدارک مالی،

·       نگاهداری و حفظ و حراست و تحویل و تحول وجوه ، نقدینه ها ، سپرده ها و اوراق بهادار،

·       نگاهداری حساب و نظارت بر اموال دانشگاه،

·       همکاری در تهیه و تدوین به موقع بودجه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای.