سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠٠ |
مدير امور فني و نظارت بر طرح های عمراني

* مدیریت امور فنی و طرح های عمرانی

 

نام و نام خانوادگی : دکتر محمدعلی کافی

سمت : سرپرست معاونت عمرانی دانشگاه

دکترای مهندسی عمران - سازه

تلفن:  333654152  -  داخلی: 3825

فکس: 33654151

 

وظايف و اختیارات :

·         برنامه ریزی و مطالعات به منظور ایجاد فضاهاي مورد نياز براساس برنامه توسعه جامع آموزشي دانشگاه شامل :ساختمانهای اموزشی و كمك آموزشي،اداری ،رفاهی وسایر ساختمانهای مورد نیاز با کیفیت مطلوب به لحاظ معماری ،سازه واجرا در حداقل زمان ممکن با در نظر گرفتن صرفه وصلاح دانشگاه.

·         نظارت برمطالعات طرح جامع  دانشگاه.

·         نظارت بر تعمیر، نگهداری و بهره برداری بهینه از ساختمانها و تاسيسات موجود دانشگاه .

·         ایجاد امکانات جهت تجمیع کلیه ساختمانهای دانشگاه درپردیس اصلی دانشگاه .

·         برنامه ریزی جهت دستیابی به استانداردهای ملی در زمینه های آموزشی، اداری، رفاهی وغیره .

·         انتخاب پيمانکاران و مشاوران طرحهای مصوب بر اساس قوانين و بخشنامه های معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی و آيين نامه های معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.

·         نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ طرحهاي‌ عمراني‌ دانشگاه‌

·         جمع‌ آوري‌ و تكميل‌ اطلاعات‌ مور نياز طرحهاي‌ عمراني‌

·         پيشنهاد بودجه‌ هاي‌ عمراني‌ دانشگاه‌ براي‌ تصويب‌ در بودجه‌ سالانه‌ دانشگاه

·         شرکت در جلسات و کميسيونهای مربوط به تصويب مراحل مختلف انجام فعاليت های مربوط به طرحهای عمرانی

·         تشكيل جلسات كميته مالي و عمرانی دانشگاه که وظيفه ی آن بررسی وتامین مالی پروژه های عمرانی براساس بودجه های دانشگاه و اظهار نظر در مورد درخواست های دانشكده هاي مختلف وهمچتين حوزه معاونت عمراني دانشگاه در رابطه با تعمير و بازسازی و يا ساير موارد مربوط طرحهای توسعه ی دانشگاه و اعتبار آنها از محل بودجه ی متمرکز طرح تملک داراييهای سرمايه ای يا ساير منابع تامين و تعهد می گردد اين كميته با حضور رياست محترم دانشگاه ،مدير مالي وكارشناسان معاونت عمراني تشکيل می گردد.

·         تشكيل جلسات شوراي فني دانشگاه كه وظيفه آن بررسي وتصميم گيري در مورد پروژه مختلف عمراني يا ساير موارد مربوط به طرحهای عمراني وتوسعه اي دانشگاه مي باشد . اين شوراي با تركيب رياست محترم دانشگاه ،معاونت عمراني ،مديريت فني وبا حضور هشت نفر ازاعضاي هيات علمي با تخصص هاي عمران ،برق ، مكانيك ومعماري تشكيل مي گردد .

·         پيشنهاد برگزاري مناقصات پروژه های عمرانی ، تعمير ونگهداري تاسيسات ، نگهداري و بهره برداري از مراكز تلفن دانشگاه ، تعمير ونگهداري آسانسور به كميته مناقصات دانشگاه وبرگزاري مناقصه در صورت موافقت كميته .