سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠٠ |
معاون مدیر امور فني و نظارت بر طرح هاي عمراني

* معاون مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

 

مهندس شکراله مقیمی )کارشناس عمران(

سمت : معاون مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

تلفن تماس : 33654154         داخلی: 3815

پست الکترونیک : smoghimi@semnan.ac.ir

 

وظایف :

·         انتخاب مشاوران وتنظیم قراردادهای مربوط به پروژه های عمرانی و تائید عملکرد آنها

·         پیگیری برگزاری مناقصات پروژه های عمرانی و تنظیم قرارداد اجرایی با پیمانکاران

·         نظارت بر طراحی نقشه های اجرایی و محاسبات فنی ساختمانهای در دست مطالعه واحداث

·         بررسی و کنترل عالیه صورت وضعیت ارائه شده از سوی مشاوران وپیمانکاران پروژه ها

·         نظارت بر تهیه اجناس مصرفی ودرپروژه های عمرانی و تائید آنها

·         نظارت بر نگهداری وضبط نقشه و مدارک فنی وصورت وضعیت های پروژه ها

·         نظارت بر امور پرسنل مجموعه معاونت عمرانی

·         نظارت بر حسن اجرای پروژه های امانی

·         پیگیری کلیه امور مربوط به پیمانکاران ومشاوران فنی پروژه وهمچنین نظارت بر آنها

·         کنترل گزارشات فصلی پروژه های عمرانی مورد نیاز ریاست محترم دانشگاه وسایر واحدهای مربوطه

·         هماهنگی و پیگیری سایرامورمحوله از طرف ریاست محترم دانشگاه ومعاون عمرانی دانشگاه