سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠٠ |
کارشناسان مدیریت امور فنی و طرح های عمرانی

خانم الهام شکوهی                    داخلی 3823

وظایف: امور تاسیسات مربوط به معاونت دانشجویی، پردیس 3، مهدیشهر و شهمیرزاد و نظارت بر نگهداری سیستم گاز  

 

خانم میترا خالصی                      داخلی 3825

وظایف: ;کارشناس ناظر طرحهای عمرانی – مسئول دبیرخانه معاونت عمرانی  

 

حمیدرضا دوست محمدی               داخلی 3820

وظایف: مسئول تأسیسات پردیس 1 دانشگاه و کنترل و نظارت بر کلیه امور تاسیساتی

هادی خدام عباسی                     داخلی 3823

وظایف: کارشناس مسئول طرح عمرانی دانشگاه

علیرضا عباسی                          داخلی 3820

وظایف: پیگیری امور تاسیساتی کلیه محوطه های دانشگاه (پردیس 1 و 2 و خوابگاه کوثر و...)

ذوالفقار ذوالفقاری                        داخلی 3816

وظایف: کارشناس طرح های عمرانی دانشکده

 

مهدی ضمیری                         داخلی 3819

وظایف: پیگیری امور مربوط به شبکه مخابراتی و فیبر نوری – پیگیری امور مربوط به آسانسورهای دانشگاه – پیگیری امور مربوط به شورای فنی دانشگاه – پیگیری امور مربوط به مشاوران و پیمانکاران – انجام امور مربوط به کارپردازی معاونت عمرانی