سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠٠ |
هیات اجرائی منابع انسانی اعضای غیر هیات علمی

* هیات اجرایی منابع انسانی اعضای غیر هیات علمی

هیات اجرایی منابع انسانی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه سمنان به استناد بند 8 ماده 1 آئين نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاهها با تركيب و اختيارات ذيل تشكيل شده است:

 

تركيب اعضا:

معاون اداری و مالی دانشگاه - رئیس هیات

مدير امور اداري - دبیر هیات

نماینده کمیسیون دائمی هیات امناء (عضو)

مدیر امور مالی (کارشناس-عضو)

مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری (عضو)

مدیر حراست دانشگاه (کارشناس-عضو)

معاون مدیر امور اداری (کارشناس-عضو)

اهم وظايف و اختيارات:

·       نظارت بر حسن اجرای مقررات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی؛

·       نظارت بر حسن اجرای مقررات آیین نامه تشکیلات؛

·       تهیه شرح شغل، وظایف و شرایط احراز کلیه مشاغل برای طرح در کمیسیون دائمی موسسه؛

·       تعیین اولویت های استخدام و نحوه انتخاب افراد در قالب مجوزهای صادره از سوی هیات امنا؛

·    تعیین تعداد و احراز شرایط به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای وظایف پست های سازمانی بدون متصدی، به صورت قراردادی برای طرح در کمیسیون دائمی موسسه؛

·       بررسی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی، برای طرح در کمیسیون دائمی موسسه؛

·    تغییر، اصلاح و ایجاد پست از محل حذف پست های سازمانی به پیشنهاد دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات یا عناوین مشابه در قالب پست های سازمانی مصوب؛

·       بررسی و تصویب طرح جامع آموزش ضمن خدمت و تمهید راهکارهای اجرایی لازم برای اجرای برنامه های بهسازی و توانمندسازی اعضا؛

·    بررسی و تایید دوره های آموزشی ضمن خدمت و صدور گواهی نامه های مربوط با امضای مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری یا عناوین مشابه و رئیس موسسه؛

·    بررسی و پیشنهاد صدور مجوز تبدیل وضعیت اعضا از قراردادی به پیمانی، از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در چهارچوب مقررات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی به هیات امنا؛

·       بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد درخواست های بازخریدی، استعفا و بازنشستگی پیش از موعد اعضا؛

·    بررسی و تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار مشاغل موجود در موسسه و اتخاذ تصمیم در خصوص برقراری فوق العاده مذکور و تعیین تاریخ اجرای آن؛

·       بررسی و تصویب طرح های تحول اداری و نظام پیشنهادات و نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول؛

·       بررسی سوابق اعضا در خصوص ارتقای رتبه و اتخاذ تصمیم در چارچوب ضوابط مربوط؛

·       بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادهای نو که از سوی اعضا ارائه می شود در چارچوب نظام پیشنهادات؛

·       تهیه و تصویب دستورالعمل های مورد نیاز برای اجرای آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و تشکیلات حسب مورد؛

·       سایر مواردی که در حوزه مدیریت منابع انسانی از سوی کمیسیون دائمی هیات امنا ارجاع می گردد.