سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠٠ |
ساختار سازمانی

ساختار سازمانی معاونت اداری و مالی

 

معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

امور اداري و پشتيباني

اداره کارگزینی

اداره دبيرخانه مرکزي

اداره امور عمومي

اداره امور رفاهی کارکنان

امور مالي

اداره دريافت و پرداخت

اداره رسيدگي به اسناد

اداره اعتبارات

اداره دفترداري و تنظيم حسابها

مدیر امور فني و نظارت بر طرحهاي عمراني